SPV Sociaal psychiatrische verpleegkundige

SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Sinds 2011 ben werk als  vrijgevestigd zelfstandig SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige). Voordat ik als zelfstandige aan de slag ging, werkte ik in loondienst. De functies waarin ik werkzaam ben geweest zijn zeer divers, van klinische tot aan ambulante hulpverlening aan cliënten. Ik heb gewerkt in de forensischepsychiatrie, en de gehandicaptenzorg. Na 25 jaar vond ik de tijd rijp om de stap te maken naar het werken als zelfstandig SPV. Deze keus heb ik gemaakt, omdat ik graag werk volgens mijn eigen inzicht en visie.

Ik vind het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de hulpvrager, naar zijn of haar wens, en daar zo dicht mogelijk bij aan te sluiten tijdens de behandeling. Als zelfstandig SPV heb ik daar de ruimte voor. Ook heb ik als zelfstandige meer ruimte om mijn deskundigheid uit te bouwen door gerichte scholing te volgen die ik passend vind voor het goed uitoefenen van mijn beroep.

Ik richt me vooral op kortdurende ambulante behandelingen van mensen met psychosociale of psychiatrische klachten. Denk hierbij aan overspannenheid, burn-out, angst, paniek, somberheid, depressie, verslaving, relatie- en gezinsproblemen.

Specialisatie: kortdurende ambulante behandeling gericht op gedragsverandering. Gebruikmakend van: motiverende interventies, reflectie, rationele emotieve therapie, leefstijltraining, zelfcontrole en psycho-educatie.

Professie: SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige)

Aangesloten bij:  Kwaliteitsregister V&VN-SPV

Aanwezigheid: Maandag, dinsdag,donderdag & vrijdag

Wat doet een Sociaal psychiatrische verpleegkundige ?

SPV is een deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. De huisarts of een ander instantie heeft voor u een eerste gesprek verwezen naar de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in zijn praktijk. Dit gesprek zal ongeveer een drie kwartier duren. Tijdens het gesprek wordt samen met u gekeken welke problemen u heeft.

Op basis daarvan zal de SPV u adviseren over de voor u geschikte hulp. Dit kan een verwijzing naar de GGZ, het Maatschappelijk Werk of een andere instantie zijn, maar ook twee of drie vervolggesprekken met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartspraktijk of bij praktijk “ De Vissert” te Well. De SPV overlegt dit altijd met uw huisarts. Uw medische gegevens blijven binnen de huisartspraktijk. Als u na het eerste gesprek met de SPV doorverwezen wordt naar een andere instantie worden uw medische gegevens alleen aan die instantie ter beschikking gesteld na uw toestemming. Als na het gesprek met de sociaal psychiatrisch verpleegkundige blijkt dat u medicatie nodig heeft, dan bespreekt de SPV dit met uw huisarts en hij/zij schrijft de medicijnen voor.

Doel van de behandeling door de Sociaal Psychiatrische verpleegkundige

Het doel van de behandeling door de SPV is het functioneren van cliënt(systeem) te verbeteren en de klachten te doen verminderen, dan wel de bestaande toestand te stabiliseren en een terugval te voorkomen. De SPV richt zich op het vergroten en accepteren van de handelingscompetentie van cliënt(systeem). Centraal in het werk van de SPV staat: normaliseren, versterken van eigen probleemoplossend vermogen en herstel of voortgang van maatschappelijke participatie.

Welke doelgroepen behandeld de Sociaal Psychiatrische verpleegkundige

De hulp van de SPV richt zich van oudsher op personen met (ernstige) psychosociale problemen en/of psychiatrische problematiek. De problemen kunnen kort- of langdurend zijn, of juist regelmatig terugkeren, en bovendien kunnen de problemen in de loop der tijd veranderen. Meestal is er sprake van problemen op meerdere levensgebieden. Deze problemen kunnen in meer of mindere mate leiden tot maatschappelijke teloorgang, stigmatisering of uitstoting. Het kan hier kwetsbare mensen betreffen die zorg mijden of moeite hebben om een hulpvraag te verwoorden, maar die wel zorg behoeven vanwege de soms schrijnende situatie waarin ze verkeren. Het kan ook om mensen gaan die vastgelopen zijn en in een geïsoleerde situatie verkeren of dreigen te geraken, minder sociaal vaardig zijn, niet over toereikende communicatieve vermogens beschikken en die het veelal ontbreekt aan motivatie voor en/of vermogen tot ‘therapeutische’ gesprekken.

De behandeling van de groep mensen met ernstige, chronische psychiatrische problematiek vraagt meestal om een multidisciplinaire behandeling zoals die in de gespecialiseerde GGZ wordt gegeven. Wanneer deze mensen uitbehandeld zijn en stabiel functioneren is er vaak nog een laag frequent steunend contact nodig. Hiervoor is de SPV in de eerste lijn bij uitstek geschikt.

In de eerste lijn begeleidt en behandelt de SPV daarnaast ook mensen met wat lichtere problematiek. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om (licht) depressieve klachten, (lichte) angst- en spanningsklachten,slaapproblemen, en (lichte) verslavingsproblemen. Klachten kunnen gerelateerd zijn aan min of meer ingrijpende gebeurtenissen in hun (directe) leefomgeving, aan een psychische kwetsbaarheid en aan lichamelijke problemen of aandoeningen.

De SPV begeleidt en behandelt zowel kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar), jongvolwassenen (18-25 jaar), volwassenen (25-65 jaar) als ouderen (65 jaar of ouder). Cliënten kunnen individueel worden behandeld, maar ook samen met hun partner, ouder, kind of andere naaste(n); in dat geval is er sprake van systeembehandeling.

 

 

 

Therapeut: Lex